Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

VK: Radošo personu atbalsta piešķiršanā nav piemēroti visām personām līdzvērtīgi kritēriji

Valsts kontrole norāda uz trūkumiem radošo personu atbalstā 2020. gadā!

Atbalstot radošo profesiju pārstāvjus, kuru profesionālā darbība 2020. gadā bija ierobežota valsts epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ, Ministru kabinets no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF) piešķīra kopumā divus miljonus eiro, lai finansētu mērķprogrammu “Radošo personu nodarbinātības programma”. Pēc veiktās pārbaudes par finansējuma izlietojumu Valsts kontrole atzīst, ka kopumā programmas finansējums ir izlietots atbilstoši noteiktajam mērķim – par radošā darba veikšanu kultūras nozarē individuāli nodarbinātām radošajām personām.

Vienlaikus Valsts kontrole ir vērsusi Kultūras ministrijas uzmanību uz vairākiem trūkumiem atbalsta sniegšanas procesā. Proti, izvirzītajos radošo personu ienākumu vērtēšanas kritērijos, radošo personu iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas procesā, kā arī revīzijas starpziņojumā norādīts uz neatbilstoši programmas nolikumam izmaksāto finansējumu. Kultūras ministrija ir ņēmusi vērā Valsts kontroles ieteikumus, lai 2021. gadā izvairītos no iepriekš pieļautajām kļūdām.

2020. gadā mērķprogrammas ietvaros tika izlietoti nepilni divi miljoni eiro jeb 95 % no kopējā piešķirtā finansējuma, atbalstu sniedzot 836 radošajām personām jeb 70 % no sākotnēji prognozētā personu skaita.

Valsts kontrole neapšauba to, ka finansējums šai programmai ir pieprasīts pamatoti, arī finansējuma apmēra aprēķins ir skaidrs un izsekojams. Tomēr, Valsts kontroles ieskatā, šī atbalsta piešķiršanā nav piemēroti visām personām līdzvērtīgi kritēriji. Lai kvalificētos atbalstam, radošo personu nodarbinātības programmas nolikumā bija iekļauti divi kritēriji par ienākumu ierobežojumu. Proti, radošās personas ienākumi no saimnieciskās darbības nedrīkstēja pārsniegt 538 eiro vidēji mēnesī un darba algas ienākumi nedrīkstēja pārsniegt 430 eiro vidēji mēnesī. Ja radošajai personai bija gan saimnieciskās darbības ienākumi, gan darba alga, tie katrs tika vērtēti atsevišķi. Līdz ar to, piemēram, persona ar kopējiem ienākumiem mēnesī 950 eiro apmērā, ko veidoja 530 eiro saimnieciskās darbības ieņēmumi un 420 eiro darba alga, kvalificējās atbalstam, bet persona, kurai vidējie ienākumi mēnesī bija tikai 450 eiro apmērā no darba algas, atbalstam nekvalificējās. Vērtējot šos ienākumus atsevišķi, faktiski bija radīti nelīdzvērtīgi nosacījumi radošajām personām ar līdzīgu ienākumu apmēru, bet atšķirīgiem to avotiem.

Valsts kontrole pārbaudē veica arī radošo personu nodarbinātības programmas pieteicēju datu salīdzināšanu ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajiem datiem par šo personu ienākumiem. Rezultātā nācās secināt, ka VKKF, paļaujoties uz radošo personu apliecinājumiem un nepārliecinoties par radošo personu faktiskajiem ienākumiem, neatbilstoši šīs programmas nolikuma prasībām izmaksāja finansējumu vismaz 80 personām par kopējo summu 136 652 eiro, kas veido 7 % no kopējā šai programmai piešķirtā finansējuma.

Lai saņemtu finansējumu radošo personu nodarbinātības programmas ietvaros, ikvienam pretendentam bija jāpiedalās projektu konkursā. Informācija par konkursa rezultātā piešķirtā finansējuma saņēmējiem un piešķirto summu ir publiskota VKKF mājaslapā, tomēr joprojām sabiedrībai nav sniegts kopsavilkums par šajā programmā atbalstītajām kultūras jomām un tajās paveikto.

Valsts kontrole iesaka VKKF līdzīgu atbalsta programmu piešķīrumos pilnveidot mērķprogrammu konkursu organizēšanas procesu un nolikumos iekļaut tādas prasības un kritērijus, kuri ir skaidri un kurus ir iespējams pārbaudīt līdz lēmuma pieņemšanai par finansējuma piešķiršanu. Valsts kontrole atzinīgi vērtē to, ka 2021. gadā radošo personu atbalsta programmā VKKF vairs neplāno izmantot kritērijus, kas nav pārbaudāmi.


1,723 skatījumi

Un Tavas domas par šo?